topp_banner

Trener- og lagleder-håndbok

Velkommen som trener/lagleder i Fram Fotball Barn & Ungdom!

Vi er kjempeglade for at du ønsker å bidra inn i fotball-familien vår!

Dette dokumentets hensikt er å fungere som et arbeidsverktøy for deg som er ny trener i klubben og evt som et oppslagsverk for de som allerede har vært trenere en stund.

De neste kapitlene beskriver de viktigste oppgavene som må utføres for et lag, og hvilken rolle du kan kontakte om ulike ting du måtte lure på. Etter dette følger en liste over ressurser og lenker til nyttige verktøy for deg som trener. Sist i dokumentet ligger en tabell som knytter roller til personer. Denne kan du bruke for å finne ut hvilken person du skal snakke med ift ulike spørsmål.

Fram fotballs sportsplan beskriver at det skal finnes (minst) en hovedtrener og en lagleder for hvert lag. All erfaring viser at det er fint med flere trenere, og gjerne i tillegg en tredje rolle, en foreldrekontakt, hvis mulig. Først litt om hvilke oppgaver som må utføres rundt et lag og hvilke roller som utfører hva.

 

Hovedtreners ansvarsområder

 • Gjøre seg kjent med sportsplanen og klubbhåndboken.
 • Skal bruke de nasjonale skoleringsplanene eller bibliotek ved planlegging av treningsinnhold.
 • Skal legge inn treninger i lagets kalender i treningsøkta.
 • Lede gjennomføring av lagets treninger og etter beste evne gjennomføre fornuftig differensiering, gjerne med hjelp fra assistent-trener(e), slik at alle spillere får et godt sportslig tilbud, tilpasset sitt nivå og ambisjoner.
 • Styre kamper etter sportsplanens punkter om jevnbyrdighet, spilletid og klubbens verdier.
 • Vurdere hvilke cup’er/arrangementer (og evt nivå, dersom differensiert påmelding) som er passende for laget.
 • Ta hensyn til spilleres totalbelastning.
 • Stille på trenermøter/trenerforum.
 • Følge kompetansekrav og skoleringsplanen til klubben, ref sportsplan.

 

Lagleders / foreldrekontakts ansvarsområder

 

Lagleders ansvarsområder

 • Gjøre seg kjent med sportsplanen og klubbhåndboken.
 • Sørge for at spillere til enhver tid er meldt inn i klubbens medlemsregister og i treningsøkta.
 • Sammen med hovedtrener hjelpe til med organiseringen av laget, med tanke på cup’er, hvem møter til kamp, oversikt over drakter og avslutninger.
 • Sørge for at foreldre til spillere får informasjon om dugnad for kiosk og kampvert på hjemmekamper. (OBS: hvis klubben/dugnadsansvarlig ikke har satt opp felles kioskvakter/kampvert-liste til seriekampene må lagene håndtere dette selv, det er uansett foreldre som utfører disse oppgavene. Alle lagledere skal ha fått nøkkel til kiosk (kontakt evt materialansvarlig hvis dette mangler) og kampvert-oppgavene ligger beskrevet i kapitlet “Oversikt over ressurser”,  senere i dette dokumentet.
 • Melde på laget til cup/turneringer (Sende info om betaling til kontormedarbeider/evt håndtere påmeldingsavgift internt i gruppa for ekstra-tilbud utover det Fram dekker)
 • Invitere motstander til hjemmekamper (barnefotballen).
 • Legge inn tidspunkt i Treningsøkta for bortekamper.
 • Dialog med motstander og krets rundt omberamming av kamper i ungdomsfotballen.
 • Håndtere kamp-rapportering – https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/kamprapport/  (Kun ungdomsfotballen)
 • Attestere og sende dommerregning fortløpende til kontormedarbeider rett etter hver hjemmekamp (Ungdomsfotballen).
 • Attestere dommerregning som dommer så leverer til dommeransvarlig (Barnefotballen)

 

Foreldrekontakts ansvarsområder (“sosial- og dugnads-minister”)

 • Gjøre seg kjent med sportsplanen og klubbhåndboken.
 • Delta på foreldremøter rundt det respektive lag.
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere.
 • Ansvar for sosiale aktiviteter rundt laget.
 • Ansvarlig for lagets årlige avslutning.
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp.
 • Melde inn konflikter til fotballstyret mellom spillergruppa og støtteapparatet dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv

Hvis det ikke finnes en foreldrekontakt i gruppen tilfaller foreldrekontakt-oppgavene lagleder-rollen.

 

Treningsutstyr

Hvert lag i Fram har noe eget utstyr, samt noe som brukes på tvers av lagene. Dette utstyret  ligger i den røde boden nærmest kunstgress-banen. Fellesutstyr ligger åpent tilgjengelig inne i boden. Hvert lag har i tillegg et låsbart skap til sitt utstyr.

For å åpne døren til boden trenger du en app til telefonen din. For å komme inn i ditt lags skap trenger du en kode til hengelåsen.

App og kode til hengelås får du ved å kontakte materialansvarlig.
Du kan også kontakte han/henne for å melde fra om utstyr som må fornyes/går i stykker/mangler. Evt skader/mangler på fellesutstyr meldes fortløpende til materialansvarlig.
Nytt utstyr skaffes av materialansvarlig og deles ut, så snart økonomien tillater det.

Vi er en relativt liten klubb og ingen spillere kan regne med å få utstyr utover å låne kampdrakt.
Treningsdress, shorts og strømper kan handles i klubbens nettbutikk: https://fram-larvik.macronstore.no/. Det settes også opp jevnlige salgskvelder hvor det også er mulig å prøve klær og utstyr før kjøp. Vi har imidlertid også et s.k. “Fretex-rom” sammen med håndball-gruppa for de som evt ikke har mulighet til å kjøpe et minimum av utstyr selv. Utvalget av hva vi har varierer, så ta kontakt med materialansvarlig ift evt behov.

Alle med verv/roller inn mot et lag kan få treningsdress. I såfall tar man kontakt med materialansvarlig, så får du informasjon om hvordan denne skaffes. Disse dressene deles ut etter behov.
Du får ny når den gamle er slitt ut.

Materialansvarlig kan også dele ut enkle førstehjelpspakker til hvert lag/evt påfyll til disse.

 

Treningsøkta

Treningsøkta er et sentralt verktøy i Fram og brukes bl.a. til å planlegge treninger og kamper, og dermed også gi en totaloversikt over bruk av anlegget. Systemet inneholder en stor øvelsesbank med øvelser fra NFF (inkludert komplette aldersbestemte treninger) samt et stort bibliotek med enkelt-øvelser fra S2S (leverandør av systemet), og klubben. Du kan også ganske enkelt legge inn dine egne øvelser, hvis du har en favoritt-øvelse du (mot formodning) ikke finner i biblioteket.

Verktøyet skal også brukes til å holde en oppdatert oversikt over lagets spillere, trenere, lagleder og kontaktperson, og man kan også bruke løsningen til å kommunisere med spillerne og/eller foresatte ift oppmøte på kamp og trening etc.

Som ny trener er det viktig at du får en pålogging til dette verktøyet,  slik at informasjon om treninger, kamper og spillere, er oppdatert. Ved å bruke treningsøkta vil du også kunne få relativt detaljert oversikt over treningsmengde på både lag- og individ-nivå, samt sjekke at ditt fokus ift type øvelse (f.eks. hvor mye smålagsspill du har på treningene vs ulike typer individuelle øvelser) stemmer overens med anbefalingene fra NFF for ditt alderstrinn. Det tilbys også en app til iOS og Android enheter som er et fint hjelpemiddel ute på feltet for å gjennomføre den planlagte treningen.

Rollen du skal kontakte ift å få en bruker og evt en innføring i verktøyet er: Trenerkoordinator.

 

Treningstid og sted

Ditt lags treningstid ligger inne i treningsøkta, på “min side” og i baneoversikten. Det vises også på iffram.no, under “Treningstider”.
Du vil få en advarsel av systemet dersom du forsøker å opprette en treningsøkt på et tidspunkt ditt lag ikke er tildelt en bane.
Treningstidene revideres normalt en gang per år, på høsten, ifm evaluering av sesongen. Evt spesielle/endrede behov som oppstår underveis ila året håndteres fortløpende, så godt som mulig. Bredde-/junior-avdelingen har primært treningstid ute på kunstgress i vinterhalvåret, men de aller minste får normalt tildelt noe tid inne i Framhallen. Andre lag vil også kunne få tilbud om treningstid i Framhallen dersom det er kapasitet/avhengig av håndball-gruppens bruk av hallen.

Rollen banefordelingsansvarlig har ansvaret for å koordinere treningstid/kamp-tid og sette opp banefordelingsplan. Alle ønsker/behov meldes til denne rollen, som så setter opp en oversikt som forsøker å hensynta alles ønsker så langt som mulig, og undersøker mulighetene for evt hall-bruk/andre spesielle ønsker videre med daglig leder og/eller fotballstyret.

 

Gjennomføring av seriespill – en overordnet prosess-beskrivelse

Påmelding

Vestfold fotballkrets sender ut forespørsel om påmelding til seriespill til sentrale personer i klubben samt til kontaktpersoner for hvert lag (de som ligger registrert som kontaktpersoner på hvert lag i FIKS).
FIKS-ansvarlig forespør kontaktpersoner på hvert lag ift å avklare hvor mange lag som skal meldes på (og evt hvilket nivå de skal spille på) i god tid før påmeldingsfristen

Fotballkretsen setter så opp serien og man blir tildelt tidspunkter for gjennomføring av kamper. Kamper i barnefotballen plasseres kun ift hvilken uke de skal spilles, kamper i ungdomsfotballen plasseres på bestemt dato og tid.

 

Barnefotballen

Når puljene er satt opp, inviterer banefordelingsansvarlig representanter fra alle barnefotball-lag til et felles møte hvor gjennomføring av hjemmekampene planlegges .
I det møtet bestemmes hvilken dato, tid og hvilken bane de ulike kampene skal gjennomføres på.
Tirsdag er barnefotballdag i Fram, så flest mulig kamper forsøkes avviklet på tirsdager. Vi forsøker generelt å samle flest mulig kamper (også de som ikke kan spilles på tirsdager) på omtrent samme ukedag/tid ift å evt vurdere å ha åpen kiosk, både som et trivelig tilbud til foreldrene fra begge lag og mtp kiosk-inntekter til klubben.

FIKS-ansvarlig legger inn kamptider i FIKS etter møtet.
Listen med hjemmekamper overleveres også dommeransvarlig,  som fordeler kampene på klubbdommerne våre. Listen over kamper og dommere publiseres på sted tilgjengelig for trenere og lagledere og plassering kommuniseres til alle trenere av dommeransvarlig.

Lagleder for hvert lag har så ansvar for å invitere motstander-lag til kamp hos oss på de oppsatte tidspunktene . Kontaktperson for motstanderlaget ligger registrert på hvert lag i puljen man er påmeldt. Gå til https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=503 og finn laget ditt og motstandernes kontakt-personer

Dersom motstander ikke har mulighet på oppsatt dag kan man se i baneoversikten i treningsøkta/iffram.no for å finne ny ledig tid/annen tid det ikke spilles kamper. Er man i tvil om det er ok å legge kamp på tidspunktet, kontaktes banefordelingsansvarlig for avklaring.

Nytt kamptidspunkt meldes til FIKS-ansvarlig som oppdaterer dette i FIKS, dette igjen oppdaterer detaljene både på fotball.no, i min fotball-appen og på treningsøkta/oversikten på iffram.no.

Dommeransvarlig må også informeres slik at han/hun kan oppdatere oversikten/koordinere med dommerne.

 

Ungdomsfotballen

Ettersom kretsen setter opp bane og tid for kampene i ungdomsfotballen, og kretsen også besørger dommer, er det mindre manuell jobb rundt dette hos oss. Lagleder har imidlertid ansvar for å kommunisere med motstander-lags kontaktperson og kretsen rundt evt flytting av kamper i ungdomsfotballen (og evt koordinere med banefordelingsansvarlig i tvilstilfeller på samme måte som i barnefotballen).

 

Cup’er

Fram fotball dekker deltakelse på cup’er for inntil kroner 2000 per år, per lag. Cup’er/arrangementer utover dette må finansieres i laget/gruppen og/eller søkes fotballstyret om.

 

Utlegg

Evt utlegg for deltakelse på cup etc skal sendes til kontormedarbeider. Kopi/bilde av kvittering sammen med beskrivelse av kostnaden sendes per epost. Utlegg utover denne typen utgifter må avsjekkes at er ok, før innkjøp.

 

Sikkerhet

 • Førstehjelpsutstyr skal alltid være tilgjengelig ved gjennomføring av både trening og kamp. Det er lagleders og treners ansvar å sørge for dette.
 • Ved trening/kamp i Framhallen, husk å forankre mål godt (med vekt e.l.) slik at ingen barn kan få målet over seg.
 • Ta hensyn til vær- og føre-forhold ved gjennomføring av trening og kamper, avlys dersom det ikke er forsvarlig å gjennomføre. Ved f.eks. svært glatt banedekke er det bedre å enten tilpasse innholdet eller avlyse en vintertrening enn å risikere skader på spillere. Ved lyn og torden kan det være fornuftig å pause eller avlyse gjennomføring av trening eller kamp. (Ref eksempelvis: https://www.aftenposten.no/sport/fotball/i/e85qqM/–Blas-av-nar-det-tordner)

 

Oversikt over ressurser

 

Før sesongen

 

Før kampdag

 

På kampdag

 

Annet

 

Roller og kontaktpersoner

 

Rolle Navn Epost Tlf
Banefordelingsansvarlig Jan André Christiansen janan77@hotmail.com 983 11 730
Dommeransvarlig Tor Aage Jensen tjensen1414@hotmail.com 908 68 335
Arr/dugnad/kiosk TBA    
FIKS-ansvarlig Simon Licina simonlicina2001@gmail.com 986 39 548
Kontormedarbeider Rune Holst Bloch daglig-leder@if-fram.no 900 75 386
Materialansvarlig Jan André Christiansen janan77@hotmail.com 983 11 730
Trenerkoordinator Eirik Blömacher eirik.blomacher@gmail.com 916 45 763